Terms


Regulamin Parady Równości 2017
organizowanej w Warszawie 3 czerwca 2017 r.
§1
Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Parady Równości 2017 w
Warszawie, zwanej dalej „Paradą” oraz sposoby zachowania się jej
uczestników, podczas trwania i przebiegu Parady w celu zapewnienia
bezpieczeństwa organizatorom Parady, jej uczestnikom oraz wszystkim
osobom, uczestniczącym w Paradzie w dniu 3 czerwca 2017 r.
§2
Uczestnikiem parady może być każda osoba, która popiera idee zgodne z
postulatami Parady, ustalonymi przez Komitet Organizacyjny Parady,
działający przy Fundacji Wolontariat Równości.
§3
W Paradzie m.in. mogą wziąć udział:
1) uczestniczki i uczestnicy poruszający się pieszo – zwani dalej „Osobami
Uczestniczącymi”,
2) pojazdy samochodowe – zwane dalej „Lawetami”,
3) osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem Parady, wystawione
przez organizatorów Parady, zwane dalej „Obsługą”.
§4
Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:
1) przebywania na terenie Parady, obejmującym wydzieloną część pasa
jezdni oraz chodnika,
2) bezpłatnego uczestniczenia w części muzycznej, przemówieniach i
konferencjach prasowych odbywających się podczas Parady,
3) rozdawania materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących,
imprez odbywających się w ramach Festiwalu Parady Równości,
4) korzystania z pomocy Obsługi w razie wystąpienia takiej potrzeby,
5) zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o
interwencje.
§5
Osobom Uczestniczącym zabrania się, w szczególności:
1) przekraczać wyznaczone przez służby porządkowe linie ograniczające
teren Parady,
2) podchodzić do Platform znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą
niż 4 m z przodu i 4 m z tyłu i 3 m z boku,
3) rozdawać na terenie Parady materiałów promocyjnych, które nie zostały
zaakceptowane przez Fundację Wolontariat Równości,
4) wnosić na teren Parady materiałów niebezpiecznych, narkotyków, broni,
cieczy zabronionych oraz cuchnących lub mogących narazić inne Osoby
Uczestniczące na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo,
5) eksponować banerów, flag, balonów i innych gadżetów w sposób
zagrażający innym uczestnikom Parady,
6) głosić podczas Parady hasła i treści nie znajdujących pokrycia w ideach
Parady lub godzących w imię osób trzecich,
7) zachowywać się w sposób naruszający prawo lub sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego,
8) używać środków odurzających i substancji psychotropowych,
pod groźbą wezwania odpowiednich służb porządkowych, mundurowych lub
całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Paradzie.
§6
1. Do obsługi Parady należą osoby wyznaczone przez organizatora Parady.
Obsługa posiada odpowiednie identyfikatory lub strój umożliwiający ich
identyfikację przez Osoby Uczestniczące w Paradzie.
2. Obsługa Parady jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora
zadania.
3. Decyzje podejmowane przez obsługę Parady w zakresie jej zadań nie
podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez Osoby
Uczestniczące, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie
obowiązującym, w tym zakresie.
4. Każdy członek obsługi Parady posiada komplet informacji na temat Parady.
5. Obsługa Parady odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem Parady,
Osobami Uczestniczącymi a służbami porządkowymi i medycznymi.
6. Obsługa Parady po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez
uczestników parady ma prawo:
1) nakazać zaprzestania łamania regulaminu Parady,
2) nakazać opuszczenie terenu Parady,
3) zwrócić się o pomoc do służb miejskich lub innych służb porządkowych.
§7
Lawety jadące w kolumnie marszowej na Paradzie, obowiązane są do
umieszczenia czytelnego oznaczenia przynależności do Parady Równości w
sposób wskazany przez organizatora.
§8
1. Lawetą jest pojazd samochodowy dopuszczony do udziału w Paradzie
przez organizatora Parady na podstawie stosownej umowy.
2. Każda Laweta posiadać musi identyfikator wydany przez organizatora
Parady oraz, jeżeli jest to wymagane, stosowny identyfikator, wydawany
przez odpowiednie służby.
3. Laweta może posiadać własne nagłośnienie muzyczne, oraz wystrój i
obsługę. Na platformie mogą znajdować się banery reklamowe sponsorów
Parady, o ile umowa z organizatorem nie stanowi inaczej.
4. Właściciel Lawety ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę prowadzącą
platformę o następujących obowiązkach, tj.:
1) dostosowanie prędkości Lawety do tempa marszu uczestników parady,
2) nadzorowania obsługi Lawety, w tym osób odgradzających Osoby
Uczestniczące od Lawety,
3) kontroli liczby Osób Uczestniczących na Lawecie w celu zapewnienia im
stosownego bezpieczeństwa,
4) zmiany prędkości bądź trasy Lawety na żądanie obsługi Parady bądź
odpowiednich służb porządkowych,
5) właściciel Lawety zobowiązany jest do wyznaczenia minimum czterech
osób, które podczas przemieszczania się platformy będą odgradzać ją od
uczestników parady w odległościach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
§9
Organizatorzy Parady zastrzegają sobie prawo do odmowy wpuszczenia na
teren parady oraz usunięcia z terenu parady osób lub Lawet, co do których
istnienie uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić Osoby
Uczestniczące na niebezpieczeństwo, lub które nie spełniają warunków
umowy zawartej z Organizatorem lub nie przestrzegają niniejszego
Regulaminu.
§10
Podmioty komercyjne, które uczestniczą w Paradzie Równości w
zorganizowanej grupie co najmniej 5 osób w sposób wyróżniający je
promocyjnie (logo na koszulkach, balonach, transparentach itp.) wnoszą
darowiznę na rzecz Fundacji Wolontariat Równości w wysokości 500 zł.
Stowarzyszenia i fundacje nie prowadzące działalności gospodarczej nie
ponoszą opłat.
§11
Osoba Uczestnicząca, wchodząc na teren Parady przyjmuje postanowienia
niniejszego Regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się do
podporządkowania im jak i decyzjom Obsługi i przedstawicieli Służb
Porządkowych na Paradzie i podczas trwania Parady.