[ENGLISH BELOW]

Panel dyskusyjny „Ateizm nie wyklucza” ma na celu pokazanie religijną motywację dyskryminacji i wykluczania osób nieheteronormatywnych oraz emancypacyjną rolę wolności od religii w obszarze praw człowieka, w tym seksualnych praw człowieka. Ateiści wspierający od lat walkę przeciwko dyskryminacji środowisk LGBTQ, zabiorą głos w panelu na rzecz równych praw obywatelskich niezależnie od orientacji seksualnej, w tym prawa do związków partnerskich, małżeństwa i adopcji. W panelu wystąpią ateiści i ateistki różnych orientacji seksualnych, pokazując pozytywny wpływ wolności od religii na myślenie o reprodukcyjnych i seksualnych prawach człowieka, a także na realizację praw obywatelskich bez względu na orientację seksualną i płeć kulturową. Jednocześnie środowisko ateistyczne dąży do pozyskania solidarnego wsparcia ze strony środowisk LGBTQ w walce o przestrzeganie w Polsce takich praw i wolności jak wolnoć sumienia, słowa, wyrazu artystycznego, mediów, nauki i sztuki. Wśród zaproszonych panelistów Anna Grodzka, Anna Zawadzka, Małgorzata Marenin, Adam Cioch, Andrzej Ballaoun. Panel będzie nagrywany, a film wideo dostępny na stronie Fundacji oraz na kanale YouTube Fundacji.

————–

The discussion panel „Atheism does not exclude” aims to show the religious motivation of discrimination and exclusion of non-heterosexuals and the emancipatory role of freedom from religion in the area of ​​human rights, including sexual rights. Atheists who have been fighting for years against LGBTQ discrimination, will take the floor in the panel defending equal rights regardless of their sexual orientation or gender identity, i.e. the right to partnership, marriage and adoption. The panel will feature atheists of various sexual orientations, showing the positive impact of freedom from religion on opinion about reproductive and sexual rights, and on the exercise of civil rights regardless of sexual orientation. At the same time, the atheistic movement seeks to gain solidarity from the LGBTQ people in the struggle for respect of such rights and freedoms in Poland as freedom of conscience, speech, artistic expression, media, science and art. Among invited panelists Anna Grodzka, Anna Zawadzka, Małgorzata Marenin, Adam Cioch, Andrzej Ballaoun. The panel will be recorded, and the video will be available on the Foundation’s website and on the YouTube channel of the Foundation.