W jaki sposób zastosować unijne mechanizmy prawne aby pokonać strach i osiągnąć postęp w kwesti praw osób LGBTI? // How to use European and other mechanisms to overcome fear and achieve progress on LGBTI rights


[ENGLISH BELOW]

Unia Europejska dysponuje kilkoma instrumentami by promować prawa osób LGBTI. Podczas tej dyskusji zostanie omówiona sytuacja w poszczególnych krajach członkowskich oraz przedstawione będą efektywne mechanizmy z pomocą których moż dojść do pozytywnych zmian. Dyskusję poprowadzi współprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ulrike Lunacek, a panelistami będą goście z Malty, Irlandii i Polski.

————–

The European Union has several instruments to promote progress on LGBTI rights. During this panel discussion the situations in different EU member states will be examined as well as effective mechanisms at EU and other levels to achieve overdue change. The debate will be run by the vicechair of the European Parliament and the panelists will come from Malta, Ireland and Poland.