Regulamin Parady

§1
Regulamin określa zasady i warunki przebiegu Parady Równości 2020 w Warszawie, zwanej dalej „Paradą” oraz sposoby zachowania się jej uczestników, podczas trwania i przebiegu Parady w celu zapewnienia bezpieczeństwa organizatorom Parady, jej uczestnikom oraz wszystkim osobom, uczestniczącym w Paradzie w dniu 20 czerwca 2020 r.

§2
Uczestnikiem parady może być każda osoba, która popiera idee zgodne z postulatami Parady, ustalonymi przez Komitet Doradczy Parady Równości, działający przy Fundacji Wolontariat Równości.

§3
W Paradzie mogą wziąć udział m.in.:

1) osoby uczestniczące poruszające się pieszo – zwani dalej „Osobami Uczestniczącymi”,
2) pojazdy samochodowe – zwane dalej „Lawetami”,
3) osoby odpowiedzialne za opiekę nad przebiegiem Parady, wystawione przez organizatorów Parady, zwane dalej „Obsługą”.

§4
Osoby Uczestniczące mają prawo w szczególności do:
1) przebywania na terenie Parady, obejmującym wydzieloną część pasa jezdni oraz chodnika,
2) bezpłatnego uczestniczenia w części muzycznej, przemówieniach i konferencjach prasowych odbywających się podczas Parady,
3) rozdawania materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących imprez odbywających się w ramach Festiwalu Parady Równości,
4) korzystania z pomocy Obsługi w razie wystąpienia takiej potrzeby,
5) zgłaszania Obsłudze zauważonych nieprawidłowości z prośbą o interwencje.

§5
Osobom Uczestniczącym zabrania się, w szczególności:
1) przekraczać wyznaczone przez służby porządkowe linie ograniczające teren Parady,
2) podchodzić do Platform znajdujących się w ruchu na odległość mniejszą niż 4 m z przodu i 4 m z tyłu i 3 m z boku,
3) rozdawać bądź sprzedawać na terenie Parady materiałów promocyjnych, które nie zostały zaakceptowane przez Fundację Wolontariat Równości,
4) wnosić na teren Parady materiałów niebezpiecznych, narkotyków, broni, cieczy zabronionych oraz cuchnących lub mogących narazić inne
Osoby Uczestniczące na zabrudzenie lub niebezpieczeństwo,
5) eksponować banerów, flag, balonów i innych gadżetów w sposób zagrażający innym uczestnikom Parady,
6) głosić podczas Parady hasła i treści nie znajdujących pokrycia w ideach Parady lub godzących w imię osób trzecich,
7) zachowywać się w sposób naruszający prawo lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,
8) używać środków odurzających i substancji psychotropowych, pod groźbą wezwania odpowiednich służb porządkowych, mundurowych lub całkowitego usunięcia z uczestnictwa w Paradzie.

§6
1. Do obsługi Parady należą osoby wyznaczone przez organizatora Parady. Obsługa posiada odpowiednie identyfikatory lub strój umożliwiający ich identyfikację przez Osoby Uczestniczące w Paradzie.
2. Obsługa Parady jest odpowiedzialna za przydzielone przez organizatora zadania.
3. Decyzje podejmowane przez obsługę Parady w zakresie jej zadań nie podlegają dyskusji ani nie mogą być kwestionowane przez
Osoby Uczestniczące, o ile nie są sprzeczne z prawem powszechnie obowiązującym, w tym zakresie.
4. Każdy członek obsługi Parady posiada komplet informacji na temat Parady.
5. Obsługa Parady odpowiada za kontakt pomiędzy organizatorem Parady, Osobami Uczestniczącymi a służbami porządkowymi i medycznymi.
6. Obsługa Parady po zauważeniu łamania niniejszego Regulaminu przez uczestników parady ma prawo:
1) nakazać zaprzestania łamania regulaminu Parady,
2) nakazać opuszczenie terenu Parady,
3) zwrócić się o pomoc do służb miejskich lub innych służb porządkowych.

§7
Lawety jadące w kolumnie marszowej na Paradzie, obowiązane są do umieszczenia czytelnego oznaczenia przynależności do Parady Równości w sposób wskazany przez organizatora.

§8
1. Lawetą jest pojazd samochodowy dopuszczony do udziału w Paradzie przez organizatora Parady na podstawie stosownej umowy.
2. Każda Laweta posiadać musi identyfikator wydany przez organizatora Parady oraz, jeżeli jest to wymagane, stosowny identyfikator, wydawany przez odpowiednie służby.
3. Laweta może posiadać własne nagłośnienie muzyczne, oraz wystrój i obsługę.
Na platformie mogą znajdować się banery reklamowe sponsorów Parady, o ile umowa z organizatorem nie stanowi inaczej.
4. Właściciel Lawety ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę prowadzącą platformę o następujących obowiązkach, tj.:
a) dostosowanie prędkości Lawety do tempa marszu uczestników parady,
b) nadzorowania obsługi Lawety, w tym osób odgradzających Osoby Uczestniczące od Lawety,
c) kontroli liczby Osób Uczestniczących na Lawecie w celu zapewnienia im stosownego bezpieczeństwa,
d) zmiany prędkości bądź trasy Lawety na żądanie obsługi Parady bądź odpowiednich służb porządkowych,
e) właściciel Lawety zobowiązany jest do wyznaczenia minimum czterech osób, które podczas przemieszczania się platformy będą odgradzać ją od uczestników parady w odległościach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§9
Organizatorzy Parady zastrzegają sobie prawo do odmowy wpuszczenia na teren parady oraz usunięcia z terenu parady osób lub Lawet, co do których istnienie uzasadnione podejrzenie, że ich obecność może narazić Osoby Uczestniczące na niebezpieczeństwo, lub które nie spełniają warunków umowy zawartej z Organizatorem lub nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

§10
Podmioty komercyjne, które uczestniczą w Paradzie Równości w zorganizowanej grupie co najmniej 5 osób w sposób wyróżniający je promocyjnie (logo na koszulkach, balonach, transparentach itp.) wnoszą darowiznę na rzecz Fundacji Wolontariat Równości. Stowarzyszenia i fundacje nie prowadzące działalności gospodarczej nie ponoszą opłat.

§11
Osoba Uczestnicząca, wchodząc na teren Parady przyjmuje postanowienia niniejszego Regulaminu za obowiązujące oraz zobowiązuje się do podporządkowania im jak i decyzjom Obsługi i przedstawicieli Służb Porządkowych na Paradzie i podczas trwania Parady.